Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Gelballevej 21, 6640 Lunderskov

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Gelballevej 21, 6640 Lunderskov

Tilbage

Afgørelse 

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af garage på 66 m2, som erstatning for eksisterende på ejendommen matr.nr. 14a Lunderskov By, Skanderup beliggende Gelballevej 21, 6640 Lunderskov, som ansøgt. 

Landzonetilladelsen offentliggøres den 23. maj 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 

Klage 

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 20. juni 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.  

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje