Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Bastrup Skovvej 9, 6580 Vamdrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af ridebane og roundpen på Bastrup Skovvej 9, 6580 Vamdrup

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af ridebane på 1.200 m2 og roundpen på 314 m2 på ejendommen matr.nr. 5h Bastrup By, Vamdrup beliggende Bastrup Skovvej 9, 6580 Vamdrup, som ansøgt. 

andzonetilladelsen offentliggøres den 30. maj 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 


Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 27. juni 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.  

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje