Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til Bramdrupskovvej 27, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Bramdrupskovvej 27, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af dobbeltgarage på 72 m2 på ejendommen matr.nr. 6ad Bramdrup By, Nr. Bramdrup beliggende Bramdrupskovvej 27, 6000 Kolding, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 9. juni 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 7. juli 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje