Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af forslag til kommuneplantillæg 9, lokalplan 0042-82, miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse til klimatilpasningsprojektet ”Kolding Å-pumpe og sluse”

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune gennemfører i perioden 17. august 2022 til den 12. oktober 2022 en høring af miljøkonsekvensvurderingen, forslag til kommuneplantillæg og lokalplanen samt udkast til tilladelse til klimatilpasningsprojektet ’Kolding Å – pumpe og sluse’.

Tilbage

Formålet med høringen er at give offentligheden, berørte myndigheder og parter mulighed for at kommentere materialet og fremsende høringssvar.

Det ansøgte projekt og planforslagene

Kolding By har gennem længere tid haft udfordringer med oversvømmelser i midtbyen. Dels på grund af overbelastede kloaksystemer og dels ved kraftige regnvejrshændelser, hvor Kolding Å går over sine breder og skaber problemer i midtbyen. Dette forværres i takt med ændret klimaudvikling med bl.a. et nedbørsmønster med hyppigere og voldsommere nedbørshændelser og stigende havvandsstand, der vil påvirke vandstanden i Kolding Å.

Det konkrete klimatilpasningsprojekt ’Kolding Å – pumpe og sluse’ beskæftiger sig med Kolding midtby og havneområde. De projekterede tiltag har fokus på afledning af regnvand fra byen kombineret med en helhedsorienteret løsning med sluse og pumper, som vil have en positiv effekt ved stormflodshændelse og sikre afledning af overfladevand fra Kolding Å ved høj vandstand i Kolding Fjord.

Projektet omhandler forhøjelse af stier og veje samt etablering af pumpe og sluse ved udmundingen af Kolding Å. Formålet er at sikre den fornødne kapacitet i Kolding Å i forbindelse med skybrud og høj vandstand i fjorden, så oversvømmelser af Kolding midtby undgås. Projektets udformning bevirker, at det samtidigt højtvandsikrer dele af havneområdet. Under længerevarende nedbør sættes anlægget kun i drift, hvis der samtidig er forhøjet vandstand i Kolding Fjord.

Planforslagene omfatter den del af klimatilpasningsprojektet, hvor der etableres et pumpebygværk og en sluse. De øvrige dele af projektet, som forhøjelse af stier og veje, kan rummes inden for det gældende plangrundlag. Planområdet strækker sig på tværs af Kolding Å, ved åens udmunding i Kolding Fjord. Området er dermed beliggende i overgangen mellem Kolding by mod vest og fjorden mod øst, Kolding Havn mod nord og Marinaen mod syd.

Kommuneplantillæggets formål er at udlægge en ny ramme til tekniske formål på tværs af Kolding Å.

Lokalplanens formål er:

- at give mulighed for etablering af et pumpebygværk og en sluse;

- at sikre, at bebyggelse og anlæg indpasses i området, så visuel påvirkning af omgivelserne og kystlandskabet begrænses;

- at sikre, at hensyn til naturværdier i området varetages;

- at sikre, at hensyn til rekreative interesser omkring lokalplanområdet og offentlighedens adgang til kystlandskabet varetages.

 

I boksen 'Dokumenter og Tilladelser' til højre findes følgende dokumenter om sagen:

- Udkast til § 25-tilladelse Kolding Å - pumpe og sluse

- Forslag til Kommuneplantillæg 9

- Forslag til Lokalplan 0042-82

- Miljøkonsekvensrapport Kolding Å - pumpe og sluse

- Ikke-teknisk resume af miljøkonsekvensrapporten

- Oversigt over sagens historik

- Bygherres anmodning om fuld miljøkonsekvensvurdering

- Bygherres ansøgning

- Afgrænsningsnotat Kolding Å – pumpe og sluse

- Gennemgang af miljøkonsekvensrapport Kolding Å - pumpe og sluse

Miljøkonsekvensvurdering

Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge planerne og meddele tilladelse til projektet er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport. Da planerne og selve projektet med at etablere et pumpe-sluseanlæg er direkte afhængige af hinanden, og både planerne og det fysiske projekt er omfattet af lov om miljøvurdering, dækker miljøkonsekvensrapporten både vurderingen af miljøpåvirkningerne fra kommuneplantillægget og lokalplanen såvel som vurderingen af miljøkonsekvenserne af pumpe-sluseprojektet.

Miljøkonsekvensrapporten beskriver derfor både, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet, og de faktiske konsekvenser, som etableringen og driften af den planlagte pumpesluse – inklusive indarbejdede miljøtiltag – vil afstedkomme. Følgende emner er beskrevet i miljøkonsekvensrapporten: biologisk mangfoldighed, overfladevand, befolkning og menneskers sundhed, materielle goder, kulturarv, landskab, klimatiske faktorer, trafik, jordarealer og grundvand.

Dokumentet ”Ikke-teknisk resume af miljøkonsekvensrapporten” giver et overblik over rapportens indhold og konklusioner.

Høringsperiode og lovgrundlag

Over en periode på otte uger gives offentligheden, myndigheder og andre interesserede med denne høring mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og udkastet til kommuneplantillæg, lokalplan samt § 25-tilladelsen. 

Høringsperioden løber fra den 17. august 2022 til den 12. oktober 2022. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet. Offentliggørelse af planforslagene og miljørapporten sker efter planlovens §§ 24-26 samt § 32 og § 35 i ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”.

Høringssvar til Kolding Kommune

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med høringssvar. Det kan f.eks. være vedrørende faktuelle fejl i det oplyste, indholdet i planforslagene, mangelfuld konsekvensvurdering af planernes- eller projektets indvirkning på miljøet eller andre forhold.

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller via denne portal. 

Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Åbenhed i sagsbehandlingen

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger efter de regler, der følger af lovgivningen. Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Kolding Kommunes sagsbehandling, samt at alle høringssvar er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derudover oplyse, at dit høringssvar samt navn og adresse vil kunne optræde i kommunens endelige afgørelse, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, såfremt vi skønner det nødvendigt.

Beskrivelse af processen

8. juni 2022 besluttede Natur, Miljø og Klima at sende miljøkonsekvensrapporten og udkastet til § 25-tilladelsen i 8 ugers høring i samme periode som høring af planforslagene.

21. juni 2022 vedtog Byrådet at fremlægge forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2021-2033 og forslag til lokalplan 0042-82 Pumpe-sluse ved Kolding Å med tilhørende miljørapport i 8 ugers offentlig høring i perioden 17. august til 12. oktober.

På baggrund af den aktuelle høring skal miljøvurderingsmyndigheden endeligt udarbejde en tilladelse til klimatilpasningsprojekt ’Kolding Å – pumpe og sluse’. Den endelige afgørelse vil blive truffet af byrådet på baggrund af bygherrens ansøgning, miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger og resultatet af de høringer, der er foretaget.

20. december 2022 forventes det, at planforslagene med alle indkomne bemærkninger og indsigelser bliver behandlet i Byrådet med henblik på endelig vedtagelse.

De endelige afgørelser om såvel planforslagene som §25 tilladelsen offentliggøres i Kolding Ugeavis og vil kunne tilgås fra kommunens hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget

Efter offentliggørelsen, den 17. august 2022, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor indenrigs- og boligministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Spørgsmål

Oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Susanne N. Marcussen, tlf. 7979 7453 eller sunm@kolding.dk

Lars Guldager, tlf. 7979 9470 eller largu@kolding.dk

 

Oplysninger om planerne kan fås ved henvendelse til:

Anne Buur Ogilvie, tlf. 7979 1053 eller annog@kolding.dk

 

Oplysninger om miljøforhold kan fås ved henvendelse til:

Bente Møller Jessen, tlf. 7979 7427 eller bmje@kolding.dk

Lise Arp, tlf. 7979 7438 eller liar@kolding.dk

 

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?

Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.

- lovkrav til planens indhold,

- lovkrav til miljørapportens indhold,

- lovkrav til procedurer,

- lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?

Planklagenævnet.

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.

I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail plan@kolding.dk,  telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udviklingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planerne kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?

Planloven og miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist

Ønsker du at afprøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

Nedenstående luftfoto viser afgrænsning af planområdet, hvor pumpebygværket og slusen placeres.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje