Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Orientering om screeningsafgørelse af projekt 'Restaurering af Dyndkær Bæk'

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har vurderet, at projektet ”Restaurering af Dyndkær Bæk” ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Tilbage

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) har Kolding Kommune vurderet, at projektet ”Restaurering af Dyndkær Bæk” ikke forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Screeningen med tilhørende bilag kan ses i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune har i forbindelse med screeningen af projektet vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport af projektet jf. § 21 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen om ikke at foretage en miljøvurdering med tilhørende miljøkonsekvensrapport annonceres jf. miljøvurderingslovens § 21 og 36. 

 

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvem kan klage? 

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? 

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen? 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. fredag den 16. september 2022.

Hvad er lovgrundlaget? 

Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage? 

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje