Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

MILJØSCREENING AF PROJEKTET ’PROJEKT HEDEGAARD A/S INKL. ETABLERING AF KOMBIBRÆNDER - CASPAR MÜLLERS GADE 13’

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at virksomheden Hedegaard A/S inkl. etablering af en kombibrænder i virksomheden, ikke har væsentlige negative indvirkninger på miljøet, og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om miljøscreening af etablering af ny kombibrænder på Caspar Müllers Gade. Da virksomheden ikke er blevet miljøscreenet før, er virksomheden ligeleden blevet vvmscreenet og indgår i denne afgørelse. 

D. 4. december 2019 er der offentliggjort nye BAT-konklusioner for virksomheder, der producerer fødevarer, drikkevarer, mælk og foder (FDM), hvor korn- og foderstofvirksomheder hører ind under. I den forbindelse skal Hedegaard A/S have revurderet deres miljøgodkendelse fra 2016 og efterleve de nye BAT-vilkår senest 4 år efter offentliggørelse.

Da virksomheden ikke er blevet miljøscreenet før, miljøscreenes hele virksomheden ligeledes i forbindelse med revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelse.
Den seneste miljøgodkendelse er fra d. 30. september 2016, hvor virksomheden er godkendt til en produktion på 200.000 tons foder pr. år, som virksomheden ønsker fuldt udnyttet. Virksomhedens produktion forøges ikke ud over de 200.000 tons foder pr. år. 

Den eksisterende naturgasfyrede dampkedel bliver udstyret med en kombibrænder, så energianlægget fremadrettet både kan anvende naturgas og gasolie som brændsel.

 

Afgørelsen med bilag kan ses i kolonnen til højre.

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af projektet. 

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering og dvs. den 4. juli 2023.

Hvad er lovgrundlaget? Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist: Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 

 

 

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje