Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Sønderskovvej 17, 6070 Christiansfeld

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af to udhuse og solcelleanlæg på terræn på Sønderskovvej 17, 6070 Christiansfeld

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af et æselskur på 26,7 m2, et gedeskur på 17,5 m2 samt et solcelleanlæg på terræn på ejendommen matr.nr. 17a Åstorp By, Taps beliggende Sønderskovvej 17, 6070 Christiansfeld, som ansøgt.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Hvis solcelleanlægget nedlægges, skal alle dele af anlægget fjernes af ejeren af anlægget, senest et år efter endt brug.
• Hvis udhusene ikke længere skal benyttes til formålet,
Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 18. december 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.


Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 15. januar 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje