Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring af forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 0514-11 Ved Bøgehøjgård - et boligområde med tilhørende miljørapport

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Byrådet har den 30. januar 2024 vedtaget at fremlægge forslag til tillæg 15 til Kommuneplan 2021-2033 og Lokalplan 0514-11 Ved Bøgehøjgård - et boligområde

Tilbage

Kort beskrivelse af planforslagene
Offentliggørelse af planforslagene og miljørapporten sker efter planlovens §§ 24-26 og miljøvurderingslovens § 32.
Planområdet har et areal på ca. 14 ha og er beliggende i den nordlige del af Kolding by, på kanten af Elbodalen, nord for Nr. Bjertvej og øst for Birkemosevej.
Kommuneplantillæggets formål er at udlægge nyt areal til byudvikling, så Kolding Kommune kan imødekomme den stigende interesse for bosætning i den nordlige del af Kolding by.

Med tillægget udlægges tre nye rammeområder:
Rammeområde 0514.B3 med anvendelse til boligområde som åben-lav boligbebyggelse.
Rammeområde 0514.O2 med anvendelse til område til offentlige formål som daginstitutioner.
Rammeområde 0514.G2 med anvendelse til område til fritidsformål med natur- og friluftsformål.

Tillægget fastsætter en mindste grundstørrelse på 60 m2 ved udstykning af grunde til åben-lav boligbebyggelse, såfremt udstykningen sker efter en samlet udstykningsplan for en større del af rammeområdet.
Med tillægget reduceres udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder for den del af arealet, som er omfattet af kommuneplantillægget.

Lokalplanens formål er:
- at udlægge lokalplanens område til hhv. boligformål, offentligt formål og fritidsformål;
- at sikre, at byggeri og anlæg indpasses i landskabet;
- at sikre, at byggeri og anlæg tilpasses områdets topografi;
- at sikre etablering af beplantning, grønne arealer og opholdsarealer;
- at sikre bevaring af eksisterende træer;
- at sikre adgang til områdets naturværdier;
- at skabe en harmonisk overgang mellem by og det åbne land;
- at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken i området;
- at overføre lokalplanområdet til byzone.

Planforslagene og miljørapporten kan ses under ”Dokumentation & Tilladelser” her på siden og på By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Høringsperiode
Planforslagene med tilhørende miljørapport er fremlagt i 8 uger i perioden fra den 7. februar til den 3. april 2024. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.

Indsigelse til Kolding Kommune
Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslagene til By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller via funktionen ”Opret høringssvar” her på siden, så vi har det senest den 3. april 2024. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget
Efter offentliggørelsen, den 7. februar 2024, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor indenrigs- og boligministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.

Miljøvurdering
Som et grundlag for beslutningen om at fremlægge planerne og senere meddele tilladelse til projektet er der udarbejdet miljørapport. Miljørapporten beskriver, hvordan planernes realisering forventes at påvirke miljøet. Følgende emner er beskrevet i miljørapporten:
- Natur: flagermus, potentielle naturområder / økologiske forbindelser samt område med særlige -naturbeskyttelsesinteresser
- Landskab: landskabsinteresser, herunder visuelle og geologiske interesser

Miljørapporten er offentliggjort sammen med planforslagene.

Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?
Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslagene og miljøvurderingen. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav ikke bliver opfyldt, f.eks.
- lovkrav til planens indhold,
- lovkrav til miljørapportens indhold,
- lovkrav til procedurer,
- lovkrav til offentliggørelse.

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Planklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.

Hvis du er fritaget fra at bruge Digital Post, er du også fritaget fra at anvende Klageportalen. I givet fald skal du sende din klage som et brev til Planafdelingen, By- og Fællesforvaltningen,
Nytorv 11, 6000 Kolding eller som mail til plan@kolding.dk.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af de endeligt vedtagne planer. Den endelige vedtagelse af planerne kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.

Hvad er lovgrundlaget?
Planloven om miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at afprøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

 


Luftfoto med afgrænsningen af lokalplanområdet og området for kommuneplantillægget.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje