Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til Sydlig Ringvej

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til arbejdsarealer og udsætningsområde (Sydlig Ringvej)

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til midlertidig arbejdsareal
(anstillingsplads og muldoplag) på matr.nr. 12f Vonsild By, Vonsild m.fl., og matr.nr. 10bn Vonsild By, 
Vonsild samt permanent udsætningsområde på ejendommen matr.nr. 10bn Vonsild By, Vonsild, som 
ansøgt.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Tilladelsen til arbejdsareal (anstillingsplads og midlertidigt muldoplag) tidsbegrænses til etablering 
af 1. etape af Sydlig Ringvej er afsluttet, dog senest udgangen af 2026. 
• Arealerne reetableres til nuværende koter og anvendelse i direkte forbindelse med afviklingen af 
anvendelsen til midlertidig arbejdsarealer. 
Landzonetilladelsen offentliggøres den 5. oktober 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 2. november 2023, påklages til Planklagenævnet, 
jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje