Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring om omlægning af offentlig vej - Kinovej 2, Vamdrup

Trafik, veje og parker Tilbage

Omlægning og ny indretning af pladsen foran Vamdrup Kino

Tilbage

Kolding Kommune påtænker at omlægge et omlægge en del af den offentlige vej Kinovej i forbindelse med en renovering af pladsen foran Vamdrup Kino.

Den offentlige vej ønskes omlagt i forbindelse med en omdannelse af pladsen foran Vamdrup Kino. Ved omlægningen udlægges et areal til sti, mens de øvrige arealer indrettes med henblik på at gøre pladsen mere attraktiv og tilgængeligheden til Vamdrup Kino bedre.

 

På den vedlagte kortskitse er det vejareal, der skal omlægges, markeret med rødt, mens det ønskede fremtidige forløb er markeret med grønt. Skitsen er ikke målfast og tjener alene til illustration.

 

I henhold til lov om offentlige veje § 15 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. lovens § 124.

 

I henhold til lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en vej helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

 

Den offentlige vej er i dag eneste matrikulære vejadgang til matr.nr. 16be og 16g Ø. Vamdrup By, Vamdrup. Omlægning af vejarealet til det ønskede fremtidige forløb vil medføre, at der samtidig med omlægningen etableres en anden matrikulær vejadgang til matr.nr. 16be og 16g.

 

På matr.nr. 16ac, 16g og 16at er der tinglyst servitutter om færdselsret i 1896 og 1904 (16ac), 1900 og 1913 (16g) og 1913, 1920 og 1932 (16at). Kommunen har ikke kendskab til servitutternes ordlyd eller kendskab til, hvem færdselsrettighederne måtte tilkomme. Servitutterne er ikke tilgængelig på tinglysning.dk. Som de matrikulære forhold er i dag, antager kommunen, at servitutterne er uaktuelle.

 

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

 

På den baggrund agter Kolding Kommune at nedlægge vejarealet efter reglerne i kapitel 11 i lov om offentlige veje.

 

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk inden den 7. april 2022.

 

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje