Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Orientering om at projekt 'Etablering af solcelleanlæg - Kokmose 12' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at projektet 'Etablering af solcelleanlæg - Kokmose 12', ikke har væsentlige negative indvirkninger på miljøet og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om miljøscreening for projektet: Etablering af solcelleanlæg på adressen Kokmose 12, 6000 Kolding. 

Projektet omhandler etablering af et solcelleanlæg på tag af bygning. Solcelleanlægget er af størrelsesorden på 265,2 m2 med en samlet paneleffekt på 55,8 kWp. 
Hertil bliver solcelleanlægget installeret med anti-refleksbehandlede solcellepaneler. 

Afgørelsen med bilag kan ses i kolonnen til højre. 

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af projektet. 

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering og dvs. at klagefristen udløber d. 18. december 2023.

Hvad er lovgrundlaget?
Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på
www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje