Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Guldhøjvej 3, 6580 Vamdrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af privat udhus på 100 m2 på Guldhøjvej 3, 6580 Vamdrup

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af privat på 100 m2 som erstatning for eksisterende, der nedrives på ejendommen matr.nr. 7h V. Vamdrup By, Vamdrup beliggende Guldhøjvej 3, 6580 Vamdrup, som ansøgt.

Landzonetilladelsen offentliggøres den 21. maj 2024www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 18. juni 2024 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje