Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring af forslag til lokalplan 0000-12-02 Kolding bymidte – en del af cityområdet – tillæg 2 til lokalplan 0000-12

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Plan og Teknik har den 10. juni 2024 vedtaget at sende forslag til lokalplan 0000-12-02 Kolding bymidte – en del af cityområdet i offentlig høring

Tilbage

Kort beskrivelse af planforslaget

Offentliggørelse af planforslaget sker efter planlovens §§ 24-26. Planområdet ligger i det centrale Kolding og strækker sig fra Låsbygade i nord til Søndergade i syd. Planforslaget er udarbejdet som et tillæg til lokalplan 0000-12 Kolding bymidte – et cityområde.

Lokalplantillæggets formål er:

  • at give mulighed for etablering af boliger i stueetagen inden for en mindre del af Kolding bymidte.

Planforslaget kan ses under ”Dokumentation & Tilladelser” her på siden og på By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Planafdelingen kan kontaktes på telefon 79 79 13 20.

Når tillægget til lokalplanen bliver endelig vedtaget, vil den hidtil gældende Lokalplan 0000-12 Kolding bymidte - et cityområde, ændret ved Lokalplan 0000-12-01 Kolding Bymidte - en del af cityområdet, tillæg 1 til lokalplan 0000-12, fortsat være gældende i det omfang, det ikke ændres gennem tillægget.

Du kan se lokalplan 0000-12 og lokalplan 0000-12-01 ved at følge disse links:


Høringsperiode

Planforslaget er fremlagt i 4 uger i perioden fra den 13. juni til den 11. juli 2024. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet.


Indsigelse til Kolding Kommune

Du kan sende bemærkninger eller ændringsforslag om ethvert forhold i planforslaget til By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller via funktionen ”Opret et høringssvar” her på siden, så vi har det senest den 11. juli 2024. Hvis du ønsker at klage til et klagenævn, skal du følge nedenstående klagevejledning.

i gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.


Midlertidige retsvirkninger for lokalplanforslaget

Efter offentliggørelsen, den 13. juni 2024, må lokalplanområdet ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der foregriber den endelige lokalplans indhold. De midlertidige retsvirkninger gælder højst i et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse eller til lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort.

Efter udløbet af høringsperioden kan byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at begynde et større byggearbejde m.v. Tilladelsen kan dog ikke meddeles, så længe et eventuelt veto opretholdes. Der kan heller ikke meddeles tilladelse i tilfælde, hvor indenrigs- og boligministeren har truffet beslutning om at overtage byrådets beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning.


Miljøvurdering

Kolding Kommune har foretaget screening af planforslagets indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingsloven. Det er vurderet, at planlægningen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljørapport. Miljøscreeningen med screeningsafgørelsen er offentliggjort samtidig med planforslaget.


Klagevejledning vedrørende klager til klagenævn

Hvad kan der klages over?

Miljøvurdering

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget.

 

Retlige spørgsmål

Du kan klage over retlige spørgsmål i forhold til planforslaget. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at lovens krav til planen ikke bliver opfyldt, f.eks.

  • lovkrav til planens indhold,
  • lovkrav til procedurer,
  • lovkrav til offentliggørelse.


Hvem kan klage?

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.


Hvem er klageinstans?

Planklagenævnet.


Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’.

Hvis du er fritaget fra at bruge Digital Post, er du også fritaget fra at anvende Klageportalen. I givet fald skal du sende din klage som et brev til Planafdelingen, By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller som mail til plan@kolding.dk.


Hvad er klagefristen?

Miljøvurdering

Klagefristen er den 11. juli 2024, hvilket er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering.

 

Retlige spørgsmål

Klagefristen vedrørende retlige spørgsmål er 4 uger fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Den endelige vedtagelse af planen kan først ske, når høringsperioden er slut og alle indkomne indsigelser er blevet behandlet.


Hvad er lovgrundlaget?

Planloven og miljøvurderingsloven.


Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.


Søgsmålsfrist:

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje