Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til husdyrbruget på Herredsvejen 40, 6640 Lunderskov

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilladelse til frilandsbesætning

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til en udvidelse af foldarealer til en økologisk frilandsbesætning med søer og smågrise samt omlægning til regulering efter produktionsarealer på husdyrbruget på Herredsvejen 40, 6640 Lunderskov.

Tilladelsen omfatter følgende:

·         Tilladelse til at benytte ca. 248 ha til foldareal til placering af flytbare hytter

·         Tilladelse til i alt 450 m2 produktionsareal i eksisterende staldbygning

·         Tilladelse til i alt 914 m2 overfladeareal i eksisterende gødningsopbevaringsanlæg (gylletanke)

Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 16 b i husdyrbrugloven. Udkastet til tilladelsen har været i 14 dages naboorientering, og der er kommet flere bemærkninger til udkastet i perioden. Bemærkningerne og kommunens vurdering heraf fremgår af bilag 4 i tilladelsen. Bemærkningerne har givet anledning til tilføjelse af to vilkår i tilladelsen. Derudover har bemærkningerne ikke givet anledning til ændringer af tilladelsen. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.

Tilladelsen kan ses i linket ved siden af.

 

Klage- og søgsmålsvejledning

 

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Torsdag den 31. marts 2022. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje