Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tillæg til tilladelse til husdyrbruget på Koldingvej 41, 6640 Lunderskov

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler tillæg til tilladelse til husdyrbruget på Koldingvej 41, 6640 Lunderskov.

Tilbage

Der søges om at etablere en omlæsningsplads for dybstrøelse i tilknytning til den eksisterende gyllebeholder ved Egholtvej. Der er ingen ændringer af dyrehold eller staldanlæg på ejendommen Koldingvej 41.

Tilladelsen omfatter følgende:

·       Etablering af en omlæsningsplads ved den eksisterende fritliggende gyllebeholder ved Egholtvej

·       Eksisterende produktion fortsætter uændret på Koldingvej 41

·       Dispensation for afstandskravet til naboskel fra omlæsningspladsen

Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 16 b i husdyrbrugloven. Der er ikke kommet bemærkninger ind i høringsperioden. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.

Du vil kunne se afgørelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Klage- og søgsmålsvejledning

 

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Tirsdag den 24. oktober 2023. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje