Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse og dispensation på Møllegade 30, 6640 Lunderskov

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse og dispensation til ændret anvendelse fra tennisbane til parkeringsareal på Møllegade 30, 6640 Lunderskov

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til ændret anvendelse af areal fra tennisbane til parkeringsareal på ejendommen matr.nr. 13s Nagbøl By, Skanderup beliggende Møllegade 30, 6640 Lunderskov, som ansøgt.

Der meddeles samtidig dispensation efter § 65, stk. 1, jf. § 16 (Sø- og åbeskyttelseslinje) i naturbeskyttelsesloven til opsætning af lav belysning som ansøgt.

Afgørelsen offentliggøres den 14. juni 2024www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. Dispensationen fra åbeskyttelseslinjen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse om landzonetilladelse kan inden for 4 uger, senest den 12. juli 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Dispensationen fra åbeskyttelseslinjen kan inden for 4 uger, senest den 12. juli 2024 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Afgørelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje