Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tillæg til eksisterende godkendelse til husdyrproduktionen på Gelballevej 56, 6640 Lunderskov

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler et tillæg til den eksisterende godkendelse fra 2022.

Tilbage

Husdyrproduktionen på Gelballevej 56 er et IE-brug og skal dermed overholde de skærpede krav til IE-brug.

Tillægget omfatter følgende:

- Etablering af tilbygning til drægtighedsstalden til søer på ca. 1.100 m2 produktionsareal. Bruttoarealet indgår som produktionsareal.

- Etablering af gyllekøling i den nye stald til brug som virkemiddel.

Der sker ikke ændringer i de eksisterende anlæg. Der er ikke afsøgt alternative placeringer, da den ny stald etableres som en tilbygning til den eksisterende drægtighedsstald.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16 a, stk. 4 i husdyrbrugloven. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer. Orientering om udkastet til tillægget har været sendt til matrikulære naboer og evt. skønnede parter i sagen i 2 uger, og der indkom bemærkninger til udkastet. Bemærkninger har givet anledning til nogle præciseringer i ansøgningsmaterialet, men ingen anledning til ændringer eller tilføjelser af vilkår i det endelige tillæg.

Tillægget er gældende fra torsdag den 4. april 2024, og du kan se afgørelsen i boksen ’Dokumentation & Tilladelser’ til højre herfor.

 Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet på landbrug@kolding.dk eller telefon 79 79 74 39.

Klagevejledning og søgsmål

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? På https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen? Torsdag den 2. maj 2024. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje