Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Kystbeskyttelse - udvidelse af kystbeskyttelsesanlæg på Gl. Strandvej 13, 6000 Kolding

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at forhøje en eksisterende højvandsmur og

regulere terrænet umiddelbart bag muren ud for matr. 395b, Kolding Markjorder 4. afd., beliggende Gl.

Strandvej 13, 6000 Kolding.

Kolding Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal i forbindelse med behandlingen af ansøgningen vurdere, om der skal udarbejdes en

konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår

kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654

af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til

bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr.

1976 af 27/10/2021).

Inden vi træffer en afgørelse, skal vi bede om jeres bemærkninger til den ansøgte kystbeskyttelse. Kolding

Kommune bemærker, at ansøgningen består af vedhæftede dokmenter, tegninger, samt VVMscreeningsskema.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje