Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Kær Møllevej 17 – nedlæggelse af del af offentlig vej

Trafik, veje og parker Tilbage

Nedlæggelse af vejareal efter salg af arealet

Tilbage

Kolding Kommune planlægger at nedlægge en del af den offentlige vej Kær Møllevej i forbindelse med salg af arealet til ejeren af den tilstødende ejendom. Efter en nedlæggelse vil arealet blive lagt sammen med matr.nr. 44 Aller Ejerlav, Aller.

Forvaltningen er bemyndiget af kommunalbestyrelsen til at træffe afgørelser efter lov om offentlige veje.

 

Afgørelse

Den omhandlede del af den offentlige vej Kær Møllevej, ca. 200 m2 af litra 7000b, nedlægges.

Vejarealet er markeret med rødt på kortskitsen.

 

Høring

Den påtænkte beslutning om nedlæggelse af vejarealet har været annonceret på Kolding Kommunes høringsportal i perioden den 14. december 2022 til den 8. februar 2023. Der er desuden foretaget høring af naboen til vejarealet samt af ledningsejere.

BlueKolding har svaret, at de ønsker at bevare ledninger og brønd i arealet. Herudover er der ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden. 

 

Kolding Kommunes vurdering

I henhold til lov om offentlige veje § 15 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. lovens § 124.

I henhold til lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en vej helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Det areal, der påtænkes nedlagt, er eneste vejadgang til matr.nr. 44 Aller Ejerlav, Aller, men vil blive lagt sammen med matr.nr. 44 Aller Ejerlav, Aller. Efter sammenlægningen vil matr.nr. 44 fortsat have adgang til Kær Møllevej via arealet. En nedlæggelse af vejarealet vil således ikke medføre nogen ændring i adgangsforholdene. 

Arealet vil efter sammenlægning med matr.nr. 44 stadig fungere som en del af parkeringsarealet ved Aller Kirke.

Kolding Kommune har ingen konkrete oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom. 

På den baggrund vurderer Kolding Kommune, at vejarealet kan nedlægges.

 

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lov om offentlige veje § 15, jfr. §§ 124-128.

 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal, 1577 København V.

Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet. 

Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at Kolding Kommune ikke har overholdt lovgivningen eller har lagt vægt på usaglige hensyn, da afgørelsen blev truffet. Du kan derimod ikke klage, hvis du kun mener, at Kolding Kommune skulle have vurderet sagen anderledes.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje