Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for et industriområde ved Nagbølvej

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Plan og Teknik har den 5. september 2023 besluttet at igangsætte planlægning for et industriområde ved Nagbølvej i Nagbøl – tillæg 46 til Kommuneplan 2021-2033.

Tilbage

Planlægningen igangsættes på baggrund af et ønske om at sikre areal til udvidelse af virksomheden Moveero A/S fra eksisterende 7,1 ha til ca. 10,6 ha.

De seneste mindre udbygninger af virksomheden er sket på baggrund af enkelte landzonetilladelser. Den nu påtænkte udvidelse forventes at have en størrelse og en karakter, som ikke umiddelbart kan rummes i en landzonetilladelse, men vil forudsætte kommuneplanens arealudlæg og lokalplanlægning.  

Kommuneplantillæg 46 forventes at udlægge et rammeområde, som vil omfatte både virksomhedens nuværende arealer beliggende nordvest for Nagbølvej og et areal til virksomhedens udvidelse mod nordøst. Arealet til udvidelse af virksomheden forventes at rumme en ny vejadgang til virksomheden fra Nagbølvej og et afskærmende beplantningsbælte.

Rammeområdet påtænkes udlagt til industri med virksomheder i miljøklasse 4-6. Bebyggelsesprocenten forventes fastlagt til 50 og maksimal bygningshøjde på 12 meter (dog 32 meter for skorstene), som svarer til de eksisterende virksomhedsbebyggelser.

Kommuneplantillægget forventes desuden at reducere arealudpegning af lavbundsareal og særlig værdifuldt landbrugsområde, så udpegningerne ikke længere gælder inden for rammeområdet.

Den påtænkte afgrænsning af rammeområdet for Moveeros udvidelse bliver koordineret med planlægning for et solcelleanlægge på naboarealet mod vest (kommuneplantillæg 45). 

 

Indkaldelse af idéer og forslag
Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området vil byrådet gerne høre borgernes ideer og forslag til områdets fremtidige anvendelse. Har du input til, hvad planlægningen i skal indeholde og eventuelt tage højde for?

Du kan komme med dine ideer til industriområdet i perioden 

                   mandag den 11. september 2023 - onsdag den 27. september 2023.

Bemærkninger og forslag sendes via kommunens høringsportal – brug funktionen ”Opret svar” nederst på denne side - eller til:                                              

By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Flere oplysninger
Du er velkommen til at ringe til sagsbehandleren Justyna S. Hansen, tlf. 7979 1607, hvis du vil vide mere om sagen.