Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Agtrup Midtskovvej 20, 6091 Bjert

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udvidelse af fritidsbolig på Agtrup Midtskovvej 20, 6091 Bjert.

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af udvidelse af fritidsbolig på 126 m2 ejendommen matr.nr. 27d Agtrup By, Sdr. Bjert beliggende adresse, Agtrup Midtskovvej 20, 6091 Bjert, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 21. marts 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 18. april 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje