Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Lurendalsvej 3, 6580 Vamdrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af servicebygning, bålhytte og tre sheltere på Lurendalsvej 3, 6580 Vamdrup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af en 
servicebygning på ca. 46 m2, en bålhytte og tre sheltere på ejendommen matr.nr.15c, Ødis-Bramdrup By, 
Ødis beliggende Lurendalsvej 3, 6580 Vamdrup som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Hvis bygningerne ikke længere skal anvendes til spejderformål, skal de fjernes senest 1 år efter 
endt brug.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 
§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850,00 kr. vil blive opkrævet 
efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 9. januar 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 6. februar 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er 
klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje