Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse om afprøvning af teknologi – Knudsbølvej 36, 6064 Jordrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til at undersøge samspillet mellem gyllekøling og hyppig udslusning af gylle

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse til at undersøge samspillet mellem gyllekøling og hyppig udslusning af gylle på ejendommen Knudsbølvej 36, Jordrup i to sektioner i slagtesvinestalden.

Kommunen har truffet afgørelse om, at projektet kan udføres uden at det anmeldte kræver godkendelse efter husdyrbrugloven. Afgørelsen er truffet i henhold til § 17 og § 20 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Afgørelsen kan ses i boksen 'Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Klagevejledning og søgsmål

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Den 27. juli 2022. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje