Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse om etablering af teltdug på eksisterende gyllebeholdere på Møsvråvej 43, 6051 Almind

Miljø, natur og klima Tilbage

Etablering af teltdug på to af de eksisterende gyllebeholdere på ejendommen Møsvråvej 43, Almind kræver ikke afgørelse efter husdyrbruglovens § 16a.

Tilbage

Kolding Kommune meddeler afgørelse om, at etablering af teltdug på to af de eksisterende gyllebeholdere på ejendommen Møsvråvej 43, 6051 Almind, ikke kræver afgørelse efter husdyrbruglovens § 16a.

Teltdugene vil blive etableret på de to nordligst beliggende gyllebeholdere. Gyllebeholderne på henholdsvis 1.475 m3 fra 1998 og på 3.000 m3 fra 2005 er placeret i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse på ejendommen. Teltdugene vil have en hældning på 21 grader, og højden målt i toppen vil være 5,8-7,6 meter.

Udkast til afgørelse har ikke været i nabohøring, da det er vurderet, at etablering af teltdugen på de eksisterende gyllebeholdere er af underordnet betydning for naboer og parter i øvrigt, som følge af afstand, beplantning og beliggenhed til de omboende samt byggeriets karakter i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse.

Afgørelsen findes i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Klagevejledning og søgsmål

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Onsdag den 25. maj 2022. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje