Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse om, at cykelsti langs Buen, Kolding ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at en cykelsti langs Buen i Kolding ikke har indvirkninger på miljøet, og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om miljøscreening af etablering af cykelstier ved Buen.  

Projektet omhandler etablering af enkeltrettede stier i begge sider af eksisterende vej Buen i Kolding midtby for at øge sikkerheden for cyklende på strækningen.

Der er i dag cykelstier på broen over jernbanen, og cykelbaner som slutter umiddelbart nord for Åen. Der er derfor et unaturligt hul i stisystemet som lukkes med dette projekt.

Signalanlægget i krydset mellem Sdr. Havnegade / Buen tilpasses den nye vejgeometri i samme ombæring, og det søges at optimere antallet af master som skal placeres ved at kombinere signal- og belysningsmaster.

Ansøgningen er blevet miljøscreenet, og der er truffet afgørelse om, at projektet ikke væsentlige, negative indvirkinger på miljøet, hvorfor projektet ikke skal miljøkonskekvensvurderes. 

Afgørelsen med bilag kan ses i kolonnen til højre.

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Hvem kan klage? 

Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? 

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.

Hvad er klagefristen? 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering dvs. at klagefristen ophører d. 15. maj 2023.

Hvad er lovgrundlaget?  Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage? 

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist: Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje