Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Kirsbølvej 38, 6064 Jordrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af beboelse på 1. sal på Kirsbølvej 38, 6064 Jordrup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af 
beboelse på 1. sal på bygning 3 jf. BBR på ejendommen matr.nr. 3b Jordrup By, Jordrup beliggende 
Kirsbølvej 38, 6064 Jordrup, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 12. april 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 10. maj 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje