Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Engvej 8, 6094 Hejls

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til udvidelse af spejderaktiviteter på Engvej 8, 6094 Hejls

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til udvidelse af areal til 
spejderformål på ejendommen matr.nr. 5ai Hejls By, Hejls beliggende Engvej 8, 6094 Hejls, som ansøgt.
Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Der må ikke opstilles faste hegn. Området skal fastholdes som en naturgrund med klippede stier, 
og vedligeholdes ved afgræsning eller med årligt høslet efter 1. juli. 
• Tilladelsen tidsbegrænses såfremt vådområdeprojektet øst for Hejls ved Hejls Bæk realiseres. 
Anvendelsen til spejderformål skal således ophøre i det omfang, det er nødvendigt at foretage 
terrænændringer mv. for at realisere vådområdeprojektet. 
Landzonetilladelsen offentliggøres den 12. oktober 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-ogplaner. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 9. november 2023, påklages til Planklagenævnet, 
jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje