Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til husdyrproduktion på Vojumvej 45, 6070 Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har givet en tilladelse til kvægproduktionen på Vojumvej 45, 6070 Christiansfeld. Tilladelsen er behandlet efter § 16 b i husdyrbrugloven (Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.).

Tilbage

Tilladelsen omfatter følgende:                                                                                                                                                                                                                          

·         Omlægning til regulering efter produktionsareal på i alt 1965 m2

·         Mulighed for fleksibel produktion, så der kan veksles mellem alle kvægtyper på sengearealerne.

·         Mulighed for fleksibel produktion så der kan veksles mellem alle kvægtyper, heste, får eller geder på dybstrøelsesarealerne

·         Udskiftning af malkestalden med malkerobotter

·         Etablering af to nye strøede bokse på 172 m2 produktionsareal

·         Etablering af en ny plads til kalvehytter med 336 m2 produktionsareal

·         Brug af en eksisterende plansilo til møddingsplads

Der etableres et nyt anlæg i form af en kalveplads, der ligger i tilknytning til de eksisterende bygninger. Alle øvrige ændringer sker i eksisterende anlæg.

Ansøgningen er behandlet efter reglerne på husdyrområdet, som trådte i kraft den 1. august 2017. Med denne lov godkendes ikke længere en produktion af et bestemt antal dyr, men derimod et areal, hvor der må produceres de tilladte dyretyper.

Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk

Du vil kunne se godkendelsen/afgørelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Klagevejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl. 9-15.

Hvad er klagefristen?  Tirsdag den 29. august 2023. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje