Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse for Østerbygårdsvej 5 Vamdrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til indretning af to ekstra boligenheder på Østerbygårdsvej 5, 6580 Vamdrup

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 10 jf. § 35, stk. 1 til 
indretning af to ekstra boligenheder på ejendommen matr.nr. 1a Østerbygård Hgd, Vamdrup beliggende 
Østerbygårdsvej 5, 6580 Vamdrup, som ansøgt. 

Landzonetilladelsen offentliggøres den 11. maj 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.  

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 

Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 8. juni 2023 påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning. 

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje