Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Sjølundvej 50, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af treboligenheder i staldbygning på Sjølundvej 50, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af tre boligenheder i staldbygning på ejendommen matr.nr. 15a Vonsild By, Vonsild beliggende Sjølundvej 50, 6000 Kolding, som ansøgt.

 

Landzonetilladelsen offentliggøres den 1. juli 2024www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

 

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 29. juli 2024 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje