Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Eltangvej 61, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af hovedbygning som enfamiliehus på Eltangvej 61, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse 
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til ændret anvendelse af hovedbygning fra erhverv til enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 3a, Eltang By, Eltang beliggende Eltangvej 61, 6000 Kolding, som ansøgt. 
Landzonetilladelsen offentliggøres den 31. maj 2023 www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. 

Klage 
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 28. juni 2023, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. 
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.  

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje