Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af udkast til godkendelse på Dons Tværvej 6, 6051 Almind

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til godkendelse for ejendommen Dons Tværvej 6, 6051 Almind.

Tilbage

Dons Mølle, Dons Mølle 11, 6051 Almind har søgt om at få godkendt den eksisterende svineproduktion efter modellen for produktionsarealer.

Godkendelsen omfatter følgende:

- Godkendelse af produktionsarealets størrelse efter gældende regler

- Godkendelse af det eksisterende produktionsareal på i alt 1.744 m2

- Mulighed for fleksibel produktion, så der kan veksles mellem en produktion af hhv. slagtesvin og smågrise.

- Godkendelse af i alt 1.193 m2 gylleoverflade i de tre eksisterende gyllebeholdere.

- Dispensation efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 33 i forhold til lugt (50 %-reglen)

 

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven.

Du vil kunne se udkastet til godkendelsen og ansøgningsskemaet i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Bemærkninger til udkastet skal være modtaget af Kolding Kommune senest den 27. december 2022 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

Afgørelsen vil ligeledes blive annonceret på kommunens hjemmeside med en klagevejledning. Herefter kan afgørelsen påklages via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje