Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Ny Østerbyvej 1A, 6580 Vamdrup

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af garage på Ny Østerbyvej 1A, 6580 Vamdrup

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af garage på 
70 m2 på ejendommen matr.nr. 7c Ø. Vamdrup By, Vamdrup beliggende Ny Østerbyvej 1A, 6580 
Vamdrup, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 29. juni 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 27. juli 2023 påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje