Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Kærgaardsvej 43, 6052 Viuf

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af shelter på Kærgaardsvej 43, 6052 Viuf

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af et shelter 
på ca. 9 m2 på ejendommen matr.nr.10t Viuf By, Viuf beliggende Kærgaardsvej 43, 6052 Viuf, som 
ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 6. november 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-ogplaner. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 4. december 2023, påklages til Planklagenævnet, 
jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje