Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Hejls Landevej 105, 6094 Hejls

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af gittermast på Hejls Landevej 105, 6094 Hejls

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til en gittermast på 36 
meter på ejendommen matr.nr. 42a Hejls By, Hejls beliggende Hejls Landevej 105, 6094 Hejls, som 
ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:
• Nederste mastedel og teknikkabine skal afskærmes med beplantning.
• Mast, antenner og andet teknisk udstyr opsat på masten udføres i neutrale farver og at overfladen 
på dette ikke er reflekterende.
• Masten skal nedtages senest 1 år efter endt brug til det ansøgte formål.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens 
§ 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet 
efterfølgende.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 16. februar 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 15. marts 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje