Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til kystbeskyttelse: pumpe- og sluseprojekt ved udløbet af Kolding Å

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kystmyndigheden i Kolding Kommune meddeler tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til etablering af et pumpe- og sluseprojekt ved udløbet af Kolding Å. Projektet etableres på matr. 1073b og 7000bp, Kolding Bygrunde, samt matr. 1q og 17a, Kolding Markjorder 1.Afd., Kolding Kommune.

Formålet med projektet er at beskytte Kolding by mod oversvømmelse og fremtidige klimaforandringer, der bl.a. indebærer forhøjede vandstande i Kolding Å, skybrud og stormflod.

Projektet består af forskellige delstrækninger, hvor der etableres kystbeskyttelsesanlæg i form af bl.a. et dige, pier, pumpe- og slusebrygværk, ændring af et eksisterende dige, samt der benyttes mobil- og semimobil kystbeskyttelse.

Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.

Kolding Kommune har i tilladelsen efter kystbeskyttelsesloven (§ 3, stk. 1) inkluderet anden lovgivning i form af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om åbeskyttelseslinjen (§ 16), skovbyggelinjen (§ 17) og beskyttede naturtyper (§ 3). Derudover inkluderes naturbeskyttelseslovens bestemmelser om vildtreservater (§ 51, stk. 3) samt lov om jagt og vildtforvaltning mht. færdsel og ophold (§ 33, stk. 5). 

Der kan klages over afgørelsen inden for 4 uger fra tilladelsen er meddelt. Klagefristen udløber således den 2. november 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje