Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Østerløkke - nedlæggelse af privat fællesvej

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Nedlæggelse af privat fællesvej i forbindelse med kommende boligområde

Tilbage

Ejeren af ejendommen matr.nr. 6a Agtrup By, Sdr. Bjert, ønsker en del af den private fællesvej, der er udlagt ejendommen, slettet i matrikelkortet.

Vejarealet er vist med rød markering på den vedlagte kortskitse. Kortet er ikke målfast. Markeringen er derfor alene vejledende.

Der arbejdes i øjeblikket med et forslag til lokalplan for området. Den private fællesvej er ikke forenelig med grundejers ønsker om indretning af lokalplanområdet. Udkastet til lokalplan vil indeholde en anden stiføring til nord/syd gående færdsel. 

Vejen har oprindelig forbundet to veje øst for Sdr. Bjert, men vejen har ikke eksisteret i mange år. I den sydlige ende findes en trampesti. Ellers henligger vejarealet i græs eller pløjemark. 

I henhold til lov om private fællesveje § 12 må private fællesveje på landet, der er taget i brug, ikke nedlægges uden kommunens godkendelse, jfr. §§ 72-78.

I henhold til lov om private fællesveje § 72, stk. 2 skal vejen helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis det efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

Kolding Kommune vurderer, at det pågældende vejareal ikke er eneste adgangsvej til en ejendom eller til nogen af en ejendoms lodder efter matrikelkortet, idet matr.nr. 6a Agtrup By, Sdr. Bjert, har anden vejadgang, og idet vejarealet ikke ses at fungere som adgang til en anden ejendom.

Kolding Kommune har ingen oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

På den baggrund agter Kolding Kommune at nedlægge vejarealet efter reglerne i kapitel 11 i lov om private fællesveje.

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til e-mail: trafikvejogpark@kolding.dk inden den 17. maj 2024.

I henhold til Lov om private fællesveje § 73, stk. 2, jfr. § 73, stk. 1, skal høringen indeholde oplysninger om indholdet af følgende §§ i loven:

§ 72, stk. 2: Vejen skal helt eller delvist opretholdes som privat fællesvej, hvis

1)    den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller

2)    vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom med vejret til vejen.

 

§ 75: Hvis kommunalbestyrelsen afviser en indsigelse efter § 73, stk. 2 eller § 74, stk. 2, fra en grundejer med vejret om, at vejen skal opretholdes i medfør af § 72, stk. 2, kan grundejeren kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet om vejens opretholdelse for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i § 91. Et sådant krav skal være fremsat, inden 4 uger efter afgørelsen er meddelt den pågældende.

 

§ 76, stk. 1: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning, kan den fordele udgifterne ved sagens behandling, herunder udgifterne til notering i matriklen og berigtigelse af tingbogen, jf. § 78, mellem de grundejere, der har interesse i nedlæggelsen eller omlægningen.

 

§ 76, stk. 2: Hvis kommunalbestyrelsen ikke selv har rejst spørgsmålet om vejens nedlæggelse eller omlægning og sagen indbringes for taksationsmyndighederne, jf. § 75, skal disse fordele de udgifter ved taksationsforretningerne, som kommunalbestyrelsen skal afholde efter § 111, stk. 2 i lov om offentlige veje. Udgifterne kan pålægges både de grundejere, der har interesse i sagen, og kommunen. Taksationsmyndigheden skal ved fordelingen særlig lægge vægt på, om det har været rimeligt at kræve sagen forelagt for taksationsmyndighederne.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje