Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse ved Trehøje 5, 6052 Viuf

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af p-plads ved Trehøje 5, 6052 Viuf

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af en offentligt tilgængelig p-plads på ejendommen matr.nr. 8k Viuf By, Viuf beliggende Trehøje 5, 6052 Viuf, som ansøgt.

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til anvendelsesændring til offentligt tilgængelig p-plads på ejendommen matr.nr. 8k Viuf By, Viuf beliggende Trehøje 5, 6052 Viuf, som ansøgt.

Landzonetilladelsen meddeles på følgende vilkår:

• P-pladsen skal reetableres til landbrugsjord og naturligt terræn senest 1 år efter ophør af anvendelsen.

• Der skal etableres afskærmende beplantning langs parkeringspladsen mod syd, jf. kortbilag 1. Beplantningen skal etableres inden for 1 år fra afgørelsen er truffet, i en højde på 1 meter og derefter vedligeholdes i en højde på 1,5-3 meter. Planterne skal bestå af hjemmehørende buske eller træer, som omkringliggende levende hegn. Beplantningen skal bevares og vedligeholdes så længe p-pladsen består.

Kortbilag 1 - Principskitse med placering af afskærmende beplantning markeret med grønt.

Ejendommen som ses på luftfoto er nedrevet.

Kolding Kommune tinglyser en deklaration om ovennævnte vilkår på ejendommen. I henhold til planlovens § 55, skal ejeren betale for denne tinglysning. Tinglysningsafgiften på 1.850 kr. vil blive opkrævet efterfølgende.

Landzonetilladelsen offentliggøres den 3. juni 2024www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 1. juli 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje