Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til husdyrproduktionen på Bremhøj 9, 6640 Lunderskov

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har givet en tilladelse til kvægproduktionen på Bremhøj 9, 6640 Lunderskov.

Tilbage

 

Kolding Kommune har givet en tilladelse til kvægproduktionen på Bremhøj 9, 6640 Lunderskov.

Tilladelsen er behandlet efter § 16 b i husdyrbrugloven (Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.).

Tilladelsen omfatter følgende:

o Udvidelse af produktionsarealet med 752 m2 til i alt 2.380 m2

   - Nye udendørs produktionsarealer i form af drivgang og udeareal med foderbord – 436 m2

   - Ny kalveplads – 130 m2

   - Nyt dybstrøelsesareal i eksisterende stald 2 – 18 m2

   - Nyt sengebåseareal i eksisterende malkestald – 168 m2

o Ny møddingsplads – 149 m2

o Mulighed for fleksibel produktion, så der kan veksles mellem kvægtyper

o Ny fodersilo etableres

o Dispensation fra afstandskravet til naboskel

Ansøgningen er behandlet efter de reglerne på husdyrområdet, som trådte i kraft den 1. august 2017. Med denne lov godkendes ikke længere en produktion af et bestemt antal dyr, men derimod et areal, hvor der må produceres de tilladte dyretyper.

Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.

Du vil kunne se tilladelsen i boksen *Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk

 

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen?  Onsdag den 27. april 2022. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje