Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Orientering om at projekt 'Nedrivning og ombygning af boligblokke v. Skovvejen' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at projektet' Nedrivning og ombygning af boligblokke v. Skovvejen', ikke har væsentlige negative indvirkninger på miljøet og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om miljøscreening for projektet: ’Nedrivning og ombygning af boligblokke – v. Skovvejen.

Projektet omhandler nedrivning, sanering og genopbygning af boligblokke ved Skovvejen i Kolding. Skovvejen er ét af de 15 omdannelsesområder, der er udpeget af Boligministeriet. I 2030 må være højst 40 procent almene familieboliger i de områder, der har været på listen over omdannelsesområder. For at opnå målet, om højst 40% almene familieboliger i afdeling 2, Skovvejen, skal boligantallet i afdelingen reduceres med i alt 198 boliger.

Reduktionen af boligantallet sker ved at nedrive bygninger, opgange og etager. De resterende 318 boliger i afdelingen omdannes til tilgængelige familieboliger, renoveret familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger, med i alt 84 ungdomsboliger, 192 familieboliger og 42 ældreboliger.

Projektets anlægsfase strækker sig over 5 etaper og forventes afsluttet i år 2030.Afgørelsen med bilag til afgørelsen kan ses i kolonnen til højre 


Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af projektet. Hvem kan klage? Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.


Hvem er klageinstans?

Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.


Hvordan klager man?

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk  og www.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- og Fællesforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.


Hvad er klagefristen?

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering og dvs. at klagefristen udløber d. 8. juli 2024.


Hvad er lovgrundlaget?

Miljøvurderingsloven.


Hvad koster det at klage?

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om klage og gebyr

findes på www.naevneneshus.dk.


Søgsmålsfrist:

Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje