Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Revurdering af miljøgodkendelse på Hvilested Dambrug, Esbjergvej 338, 6000 Kolding

Miljø, natur og klima Tilbage

Revurdering af miljøgodkendelse på Hvilested Dambrug, Esbjergvej 338, 6000 Kolding

Tilbage

Kolding Kommune meddeler en revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af den 23. marts 2011 på Hvilested Dambrug. Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 ved påbud jf. § 41 b samt dambrugsbekendtgørelsens § 5. Påbud om ændrede vilkår for udledning af procesvand meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30.

Revurderingen af miljøgodkendelsen har til formål at sikre, at dambrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). En revurderingsafgørelse kan ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening, men er en vurdering af den eksisterende drift.

Revurderingen har resulteret i, at Kolding Kommune ændrer visse vilkår i den eksisterende godkendelse ved påbud. Nogle eksisterende vilkår overføres uændret til denne afgørelse, og utidssvarende vilkår ophæves. 

Du vil kunne se revurderingen af miljøgodkendelsen for Hvilested Dambrug i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kolding Kommune på telefon 79 79 74 39 eller landbrug@kolding.dk. 

Klage- og søgsmålsvejledning

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Mandag den 12. juni 2023. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3/1 2023 om miljøbeskyttelse.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje