Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Kalvehøjvej 10, 6094 Hejls

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af carport/skur på 100 m2 på Kalvehøjvej 10, 6094 Hejls

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af 
carport/skur på 100 m2 på ejendommen matr.nr. 13 Vargårde, Hejls beliggende Kalvehøjvej 10, 6094 
Hejls, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 17. august 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.
Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 14. september 2023, påklages til 
Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje