Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Miljøscreening af spildevandsplantillæg nr. 2018-16

Miljø, natur og klima Tilbage

Kloakering af Agtrup Vig

Tilbage

Screeningen viser, at spildevandsplantillægget ikke vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger. 

 

Samlet set vurderer Kolding Kommune, at planens gennemførsel ikke vil have en væsentlig indvirkning på Miljøet i lovens forstand. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering med tilhørende miljørapport af spildevandsplantillæg nr. 2028-16 om kloakering ved Agtrup Vig i overensstemmelse med §8, stk. 2 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje