Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Orientering om at projekt 'Forlægning af Dalby Møllebæk - ved Sydlig Ringvej' ikke skal miljøkonsekvensvurderes

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at projektet 'Forlægning af Dalby Møllebæk - ved Sydlig Ringvej', ikke har væsentlige negative indvirkninger på miljøet, og derfor ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om miljøscreening for projektet 'Forlægning af Dalby Møllebæk - ved Sydlig Ringvej. 

Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltning anlægger en Sydlig Ringvejsforbindelse, som sammen med den nye tilslutning af Ødisvej til Sydjyske Motorvej skal udgøre en ny tværforbindelse, der styrker betjeningen af Kolding og Stenderuphalvøen. Vejen vil blive i alt ca. 5,2 km lang.

Ved Vonsildvej vil vejen blive tilsluttet i den eksisterende rundkørsel ved Ødisvej. I krydsene ved Sjølundvej og ved Skamlingvejen etableres nye rundkørsler. Sjølundvej nedlægges nord for den nye rundkørsel.
Vejanlægget krydser to gange Dalby Møllebæk, der løber mellem Vonsildvej og Vonsild Skov.

Dalby Møllebæk er et offentligt vandløb, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, og vedligeholdes af Kolding Kommune. Dalby Møllebæk har samlet set god økologisk tilstand opstrøms for Dalby Mølle, hvor dette projekt er placeret.

 

Afgørelsen med bilag kan ses i kolonnen til højre 

Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering af projektet. 

Hvem kan klage?
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har envæsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans?
Vedr. miljøvurdering: Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk ogwww.virk.dk. På borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan enborger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for atbruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til By- ogUdviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. Det er klagenævnet, der afgør om enborger kan fritages.

Hvad er klagefristen?
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov forat udarbejde en miljøvurdering og dvs. den 11. juli 2023.

Hvad er lovgrundlaget?
Miljøvurderingsloven.

Hvad koster det at klage?
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene eri 2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmerevejledning om klage og gebyr findes på
www.naevneneshus.dk.

Søgsmålsfrist:
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du haveanlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje