Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Vestersig 58, 6052 Viuf

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til opførelse af bålhytte på Vestersig 58, 6052 Viuf

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af bålhytte på 31 m2 på ejendommen matr.nr. 29c Viuf By, Viuf beliggende Vestersig 58, 6052 Viuf, som ansøgt.

Landzonetilladelsen offentliggøres den 3. juni 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 1. juli 2024 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning. Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje