Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til Agtrup Midtskovvej 108, 6091 Bjert

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til anneks på Agtrup Midtskovvej 108, 6091 Bjert

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til opførelse af anneks på 
16,5 m2 som en del af et maskinhus på ejendommen matr.nr. 64b Agtrup By, Sdr. Bjert beliggende Agtrup 
Midtskovvej 108, 6091 Bjert, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 5. april 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 3. maj 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. 
vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje