Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Hejls Landevej 74, 6094 Hejls

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af selvstændig boligenhed på 1. sal på Hejls Landevej 74, 6094 Hejls

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til etablering af 
selvstændig boligenhed på 1. sal, på ejendommen matr.nr. 26n Hejls By, Hejls beliggende Hejls Landevej 
74, 6094 Hejls, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 17. november 2023 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-ogplaner. 
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 15. december 2023, påklages til 
Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter 
klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan 
tilladelsen udnyttes. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje