Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning

Byggeri Tilbage

nedrivning af bevaringsværdig bygning Gl. Skamlingvej 7, 6093 Sjølund

Tilbage

Ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning

By – og Fællesforvaltningen har den 27.06.2024 modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive bygning 1 på ejendommen Østergaard beliggende Gl. Skamlingvej 7, 6093 Sjølund, matrikel nr. 1 AU Grønninghoved By, Vejstrup.

Bygningen er registeret med en bevaringsmæssig værdi på 3.

Der er foretaget en ny vejledende bevaringsvurdering. Kommunen vurderer, at bygningens bevaringsmæs-sige værdi i dag bør være 5. Dermed bør bygningen ikke længere betragtes som bevaringsværdig, jf. definiti-onen i Kommuneplan 2021-2033, hvor bygninger med bevaringsmæssig værdi 1-4, betegnes bevaringsvær-dige.

Bygningen blev opført i 1933 som et enfamiliehus til erstatning for stuehuset på gården Østergård, som sam-tidig blev nedlagt. Bygningen fremtræder oprindeligt, men med klare tegn på forfald og manglende vedlige-hold.

Derfor vurderer Kolding Kommune ikke, at bygningen nu besidder de værdier, der berettiger den til betegnel-sen ’bevaringsværdig’.

Kolding Kommune påtænker derfor at tillade at bygningen nedrives. Beslutningen bekendtgøres hermed jf. § 18 i lovbekendtgørelse nr. 219 af 06. marts 2018, ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og by-miljøer”.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje