Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Vranderupvej 162, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af to udhuse på Vranderupvej 162, 6000 Kolding

Tilbage

Afgørelse
Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af to udhuse på henholdsvis 33 m2 og 12 m2 på ejendommen matr.nr. 10d Vranderup By, Seest beliggende Vranderupvej 162, 6000 Kolding, som ansøgt.
Landzonetilladelsen offentliggøres den 25. januar 2024 på www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.
Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage
Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 22. februar 2024 påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.
Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje