Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Godkendelse af husdyrproduktionen på Hvidkærgårdsvej 5, Vamdrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler godkendelse til husdyrbruget på Hvidkærgårdsvej 5, 6580 Vamdrup.

Tilbage

Godkendelsen omfatter følgende:

• Udvidelse af produktionsareal i eksisterende stald med 148 m2 produktionsareal inkl. en ændring af gulvtypen fra spaltegulv til dybstrøelse.

• Mulighed for fleksibel produktion i stald 1, så der kan veksles mellem alle kvæg, heste, får og geder.

• Udvidelse af arealet til kalvehytter på 40 m2 på vestsiden af kostalden.

• Udvidelse af plansilo med 30 m X 70 m i alt 2.100 m2 syd for eksisterende siloanlæg.

• Produktionsarealet udvides med i alt 188 m2 fra 3.462 m2 til i alt 3.650 m2 i ansøgt drift.

Godkendelse af i alt 1.333 m2 gylleoverflade på de to eksisterende gyllebeholdere

• Dispensationer for afstandskrav til beboelse på samme ejendom og offentlig vej

Udvidelsen af produktionsarealet sker i eksisterende anlæg.

Du vil kunne se ansøgningsskemaet og selve godkendelsen i boksen *Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 1 i husdyrbrugloven. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer. Udkastet har været i 30 dages høring, og der indkom ingen bemærkninger til udkastet.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til landbrugsteamet på landbrug@kolding.dk eller telefon 79 79 74 39.

 

Klagevejledning og søgsmål

Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

Hvem kan klage? Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

Hvem er klageinstans? Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som findes under Nævnenes Hus på https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Kolding Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageportalen.

Hvem kan hjælpe? https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben mandag-fredag, kl 9-15.

Hvad er klagefristen? Torsdag den 31. marts 2022. Det vil sige, at klagen senest på det tidspunkt skal være tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og klager skal have betalt gebyr og endelig godkendt klagen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kolding Kommune via Klageportalen.

Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen.

Søgsmålsfrist: Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 måneder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje